Scouting

Boy Scouts - Troop 346

  • Contact: Josh Kilian

  • 443-827-2170

Girl Scouts - Troop 2289

  • Contact: Paula English

  • 443-534-5793

Venture Crew - Crew 346

  • Contact: David Ellis

  • 443-690-8531